Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr sprawy PWKC/01/2021                                                    Pionki, dn. 18 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 130 000,00 zł

prowadzone na podstawie Regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Spółce z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 1. I.Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.,

26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7

NIP: 7962943174, REGON: 142896450, NR REJESTROWY 000106775

Adres do korespondencji: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7

tel.: 48 385 25 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z.o.o.”

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy sukcesywny zakup paliw płynnych w ilościach:
  1. Benzyna bezołowiowa E-95 w ilości 3.000 litrów ,
  2. Gaz LPG w ilości 1.000 litrów.

Sprzedawane przez Wykonawcę paliwa płynne muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 październik 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680) w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r, poz. 540) oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Nr przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09000000-3 – produkty naftowe, paliwo

09132100-4 – benzyna bezołowiowa,

09134100-8 – olej napędowy,

09133000-0 – gaz LPG.

 1. Szczegółowy opis zamówienia:
  1. podane w ust. 1 ilości paliwa są ilościami szacunkowymi, co oznacza, że ilości paliwa, mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy paliwa w ilości określonej w ust. 1 z powodu mniejszych niż planowane potrzeby w tym zakresie Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości paliwa niż wynikające z ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży tego paliwa zgodnie z postanowieniami zawartej umowy z zastosowaniem upustu określonego w § 3 ust. 1 umowy,
  2. sprzedaż przez Wykonawcę paliw nie będzie czynnością jednorazową, lecz będzie następowała sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego,
  3. wykonawca zapewni możliwość dokonywania przedmiotowych zakupów 7 dni w tygodniu, przez 24 h na dobę.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny paliw przez wykonawcę, o ile wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od wykonawcy mające wpływ na zmianę ceny; przy czym nie podlega zmianie wysokość upustu udzielonego zamawiającemu.
  8. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotówkach, w cyklu 15 dniowym z konta zamawiającego na konto wykonawcy po przedłożeniu faktury zbiorczej.
 1. III.Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY – Załącznik nr 1,
  2. koncesję na obrót paliwami płynnymi (ksero poświadczone za zgodność z oryginałem),
  3. pełnomocnictwo do podpisania złożonej oferty, w przypadku gdy oferta została nie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wskazaną w dokumencie KRS lub CEIDG firmy,

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, ewentualne kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

 1. IV.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. przekazywane będą w formie pisemnej.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania cenowego, a Zamawiający udzieli informacji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zapytania

i udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia odwrotnie ich otrzymania przez drugą Stronę. Zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów zapytania cenowego może być złożone nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 1. V.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
  z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w są:

Dawid Jaroszek telefon 572 513 662, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. VI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę w języku polskim w formie pisemnej.
 3. Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w IV pkt 1 od a do e niniejszego zapytania cenowego.
 4. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięciu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
 5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginału, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
 7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć: nazwa i adres OFERENTA oraz następujące oznaczenia:

„Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.” – nie otwierać przed dniem 26 marca 2021 r. godz. 10.15”.

 1. VII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 2. Ofertę cenową należy złożyć na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, w sekretariacie do dnia 26 marca 2021 roku godz. 10.00.
 3. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 marca 2021 r., o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.
  1. VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
 5. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową stanowi:
  1. dla oleju napędowego – cena hurtowa Ekodiesel (zaokrąglona do pełnych groszy w dół za litr), opublikowana na stronie http://www.orlen.pl z dnia 18 marca 2021 roku, pomniejszona o upust udzielony przez Wykonawcę,
  2. dla benzyny bezołowiowej 95 – cena hurtowa Eurosuper 95 (zaokrąglona do pełnych groszy w dół za litr), http://www.orlen.pl z dnia 18 marca 2021 roku, pomniejszona o upust udzielony przez Wykonawcę,
  3. dla gazu – cena hurtowa autogazu dla województwa mazowieckiego (zaokrąglona do pełnych groszy w dół za litr), http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/Strony/Autogazhurt.aspx z dnia 17 marca 2021 roku, pomniejszona o upust udzielony przez Wykonawcę.
 6. W okresie obowiązywania umowy cena paliw nie może być wyższa niż ceny, opublikowane na stronach grupy Orlen dla danego dnia, pomniejszone o upust wskazany w formularzu cenowo-ofertowym.
 7. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 8. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.
  1. IX.KRYTERIUM OCENY OFERT I CH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
 10. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących kryteriów i wag dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia

Cena = 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejsza z ofert, która uzyska największa liczbę punktów wyliczonych wg wzoru:

C=Cn/Cb*100

Cn – cena oferty z najniższą ceną

Cb – cena oferty badanej

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie ocenia jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.
  1. X.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. XI.POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający:

 1. nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 2. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
 3. nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających,
 4. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału            

                             w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia,    

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.

Załączniki (4)

Pobierz wszystkie załączniki

Zatwierdzam

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt