Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr sprawy: PWKC/32/ZP/2020                                                  Pionki, dn. 30 września 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,
tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych, prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul.. Zakładowa 7, NIP: 796-294-31-74, Nr rejestrowy: 000106775.

Adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Specyfika głównych wymagań:

a)         Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaproszenie do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Dostawcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

b)        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ SZACUNKOWA

JEDNOSTKA MIARY

OPIS ZAMÓWIENIA

1

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - cyjan

3

szt.

Zamiennik1)

2

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - magenta

3

szt.

Zamiennik1)

3

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - yellow

3

szt.

Zamiennik1)

4

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - black

4

szt.

Zamiennik1)

5

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - cyjan

2

szt.

Zamiennik1)

6

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - magenta

2

szt.

Zamiennik1)

7

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - yellow

2

szt.

Zamiennik1)

8

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 452 dn - black

2

szt.

Zamiennik1)

9

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 252 n - cyjan

2

szt.

Zamiennik1)

10

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 252 n - magenta

2

szt.

Zamiennik1)

11

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 252 n - yellow

2

szt.

Zamiennik1)

12

Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 252 n - black

2

szt.

Zamiennik1)

13

Toner do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M 26 nw - czarny

2

szt.

Zamiennik1)

14

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Canon C 3325i - cyjan

6

szt.

Zamiennik1)

15

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Canon C 3325i - magenta

6

szt.

Zamiennik1)

16

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Canon C 3325i - yellow

6

szt.

Zamiennik1)

17

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Canon C 3325i - black

6

szt.

Zamiennik1)

18

Toner do drukarki HP Laser Jet 1018 - czarny

3

szt.

Zamiennik1)

19

Toner do drukarki HP Laser Jet Pro MFP m 125 nw - czarny

3

szt.

Zamiennik1)

20

Toner do drukarki HP Laser Jet Pro MFP m 127 fn - czarny

3

szt.

Zamiennik1)

21

Toner do drukarki HP Laser Jet P 1606 dn - czarny

3

szt.

Zamiennik1)

22

Toner do drukarki Panasonic KX-MB 2061 - czarny

3

szt.

Zamiennik1)

23

Toner do drukarki HP Laser Jet CP 1025 - cyjan

3

szt.

Zamiennik1)

24

Toner do drukarki HP Laser Jet CP 1025 - magenta

3

szt.

Zamiennik1)

25

Toner do drukarki HP Laser Jet CP 1025 - yellow

3

szt.

Zamiennik1)

26

Toner do drukarki HP Laser Jet CP 1025 - black

4

szt.

Zamiennik1)

227

Tusz do drukarki Brother DCP J 132 w - cyjan

3

szt.

Zamiennik1)

28

Tusz do drukarki Brother DCP J 132 w - magenta

3

szt.

Zamiennik1)

29

Tusz do drukarki Brother DCP J 132 w - yellow

3

szt.

Zamiennik1)

30

Tusz do drukarki Brother DCP J 132 w - black

4

szt.

Zamiennik1)

31

Tusz do drukarki HP Laser Jet 1020 - black

3

szt.

Zamiennik1)

32

Toner do drukarki HP Laser Jet P 1505 - black

6

szt.

Zamiennik1)

33

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C360 TN-319 - cyjan

1

szt.

Zamiennik1)

34

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C360 TN-319 - magenta

1

szt.

Zamiennik1)

35

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C360 TN-319 - yellow

1

szt.

Zamiennik1)

36

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta C360 TN-319 - black

8

szt.

Zamiennik1)

37

Toner do drukarki Kyocera KM-1635

2

szt.

Zamiennik1)

1)UWAGA pod pojęciem zamiennik należy rozumieć nowy fabrycznie zamiennik lub toner po regeneracji

c) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów zakupionych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postepowania.

d)      Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

2) Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

3) Nr przedmiotu zamówienia wg CPV: 30125110-5.

4) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu do składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)  Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowo – cenowy,
wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO – załącznik Nr 1,

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr  2 do zapytania.

3) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest: Pani Hanna Kupisz lub Pan Dawid Jaroszek telefon 48 385 25 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 08 października 2020 r. do godz.: 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych”
 NIE OTWIERAĆ PRZED 08 październik 2020 r. godz.12.15.

2)      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08 października 2020 r. o godzinie 12.15. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Opis sposobu obliczania ceny

1)        Na załączonym Formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)        Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.

3)        Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)        Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

8. Kryterium oceny ofert i wybór oferty

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty z ofert Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych.

2) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

11. Informacje o formalnościach

1)         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)         Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)         Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

5)         Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

6)         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.

Załączniki (7)

Pobierz wszystkie załączniki